Ngaroto (Million Dollar 1) in the 50’s

Ngaroto (Million Dollar 1) in Rotorua

Million Dollar 1 in Rotorua in the 50’s.